Page 26 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

26

El seu president és escollit per la mateixa comis-sió entre els seus membres. Els membres de la Comissió de Prestacions Especials no reben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

>> Comissió de Control i Segui-ment: és l’òrgan de participació institucional dels empresaris i treballadors en el control i se-guiment de la col·laboració amb la Seguretat So-cial que desenvolupa la mútua. El seu nombre de membres, amb un màxim de deu representants, està regulat tenint en compte la dimensió i les característiques de cada mútua. A MC MUTUAL, la Comissió de Control i Seguiment està forma-da per deu persones. Del nombre total de mem-bres, la meitat correspon a la representació dels treballadors protegits per l’entitat, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit nacional, i l’altra meitat, a la representa-ció dels empresaris associats a aquella, escollits a través de les organitzacions empresarials de major representativitat. La Comissió de Control i Seguiment té el mateix president que la Junta Directiva i hi actua com a secretari, amb veu però sense vot, el director gerent. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

>> Junta Consultiva: és un òrgan consti-tuït i regulat per la Junta Directiva, la fnalitat del qual és assessorar en la millora de la qualitat dels serveis prestats per la mútua a les empreses i al seu personal. Per assolir aquest objectiu, se siste-matitza una forma d’organitzar i conduir les reu-nions d’aquesta junta que promou la participació i fomenta el diàleg i el col·loqui amb la direcció de la mútua. El valor afegit de la Junta Consul-tiva, formada per representants d’empreses as-sociades, és poder reunir un grup d’empresaris i empresàries perquè no només se sentin identif-cats amb la mútua, sinó que també s’impliquin en el seu desenvolupament. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió.

Direccions funcionals i territorials

L’estructura operativa d’MC MUTUAL es divideix en dues grans àrees, interna i externa, de les quals depenen dotze divisions funcionals i quatre grans zones territorials.

Page 26 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »