Page 25 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

25 qui som

>> Comissió Permanent: està constituïda per entre cinc i set membres de la Junta Directiva: el president, els vicepresidents, el secretari i els vocals designats per aquesta. La Junta Directiva pot delegar en la Comissió Permanent les fun-cions i facultats que consideri convenients i que no tinguin el caràcter d’indelegables. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

>> President: representa la mútua en qualsevol classe d’actes i contractes i davant les autoritats i els tribunals en qualsevol tipus d’assumptes administratius i judicials. Pot exercir l’ús de la frma social davant de tercers sense cap restricció.

>> Vicepresidents: substitueixen el presi-dent en les seves funcions. Són dos membres de la Junta Directiva i són designats per aquesta.

>> Secretari: té atribuïdes la funció, amb el vis-tiplau del president, de redactar l’ordre del dia de les reunions reglamentàries de l’entitat i de les seves convocatòries, i també la d’encarregar-se de la seva remissió i publicació; aixecar i signar les actes corresponents dels acords adoptats; lliurar les certifcacions esteses per la mútua; custodiar els llibres d’actes, i actuar com a secretari de la Comissió Permanent.

>> Direcció General: la gerència i l’admi-nistració de l’entitat són potestat del director gerent, que exerceix la direcció tècnica adminis-trativa i la representació de la mútua. No poden ocupar aquest càrrec aquells que pertanyin al Consell d’Administració o exerceixin qualsevol activitat remunerada en una empresa associada a la mútua.

Tots els membres dels òrgans de govern d’MC MUTUAL es comprometen a gestionar l’entitat amb criteris d’efciència, transparència i equitat seguint les directrius marcades pel Codi de Bones Pràctiques subscrit per les mútues del sector.

Els òrgans de participació de la mútua són la Comissió de Prestacions Especials i la Comissió de Control i Seguiment. La Junta Consultiva és un òrgan de consulta.

Òrgans de participació i consulta

>> Comissió de Prestacions Espe-cials: té a càrrec seu la concessió dels benefcis de l’assistència social que hagin de ser satisfets per la mútua amb càrrec als recursos previstos. L’assistència social consisteix en la concessió dels serveis i els auxilis econòmics, no reglamentats, que poden oferir-se als treballadors i treballado-res per compte d’altri i per compte propi, i als dre-thavents d’aquests, que, pel fet d’haver patit un accident de treball o una malaltia professional, es trobin en situacions de necessitat. Està cons-tituïda per vuit membres, la meitat dels quals corresponen a representants dels treballadors contractats per les empreses associades a l’enti-tat i l’altra meitat, a representants dels empre-saris associats, designats per la Junta Directiva.

Page 25 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »