Page 24 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

24

Sistema de govern i participació

El govern corporatiu s’estructura al voltant dels òrgans de govern, els òrgans de participació i consulta, la direcciógeneral, lesdireccions funcionals i l’organització territorial.

MC MUTUAL fomenta la participació de les empreses associades i els treballadors protegits en el govern de l’entitat mitjançant diversos canals previstos en els seus estatuts.

Els òrgans de govern de la mútua són la Junta General, la Junta Directiva i la Direcció General:

Òrgans de govern

>> Junta General: és l’òrgan superior de govern de l’entitat. Està integrada pel col·lectiu d’empresaris associats i un representant dels tre-balladors i les treballadores al servei de la mútua. Tenen dret a vot aquells associats que es trobin al corrent en el compliment de les seves obliga-cions socials i es computa un vot per cadascun d’ells. Les Juntes Generals Ordinàries se celebren necessàriament un cop l’any i les extraordinàries en qualsevol moment, per acord adoptat per la Junta Directiva o a sol·licitud de la vintena part dels associats.

>> Junta Directiva: té a càrrec seu el govern directe i immediat de la mútua, la seva plena re-presentació i totes les facultats de direcció, admi-nistració i execució que calguin per a la defensa dels interessos patrimonials i socials de l’entitat, sense cap altra limitació que les establertes pels estatuts i en la normativa vigent en cada mo-ment. D’acord amb els estatuts, la Junta Directiva es compon d’un màxim de vint membres, dinou dels quals pertanyen a les empreses associades. El membre restant és un representant dels tre-balladors al servei de la mútua. Els membres de la Junta Directiva es distribueixen entre ells els càrrecs de president, vicepresident primer i se-gon i secretari. La resta de membres ostenten la condició de vocals. També assisteixen a la Junta Directiva amb veu, però sense vot, el director ge-rent i totes aquelles altres persones la presència de les quals es consideri necessària. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap tipus de re-muneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret, i han de respondre davant la Seguretat So-cial, la mateixa mútua i els empresaris associats pels danys causats com a conseqüència de la rea-lització d’actes contraris a la normativa aplicable.

--- ESTRUCTURA DE ---

L’ORGANITZACIÓ

Page 24 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »