Page 21 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

21 qui som

Mutual Midat Cyclops, d’ara endavant MC MUTUAL, és la mútua d’accidents de treball i malalties professionals número 1 de la Seguretat Social. Una associació d’empresaris, amb personalitat jurídica pròpia, que gaudeix de capacitat per a adquirir, posseir, gravar i alienar béns, realitzar qualsevol classe d’actes i contractes i exercir drets o accions, tot això ordenat a la realització dels objectius que té encomanats i de conformitat amb allò que disposen el reglament sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i les seves disposicions d’aplicació i desenvolupament.

La seva història es remunta a la primera organització que va operar en el sector, la Previsión, fundada l’any 1901 i que, després de nombrosos processos de fusió i absorció, va acabar donant lloc a MC MUTUAL, l’entitat que, avui dia, té més anys d’experiència en la cura de la salut dels treballadors a Espanya.

Com a mútua d’accidents de treball i malalties professionals, les funcions principals d’MC MUTUAL són:

>> Prestar l’atenció sanitària i la cobertura econòmica derivada d’un accident de treball o malaltia professional als treballadors de les empreses mutualistes que prèviament ho hagin sol·licitat i als treballadors per compte propi adherits.

>> Gestionar la prestació econòmica que es deriva d’una incapacitat temporal produïda com a conseqüència d’un accident no laboral o malaltia comuna als treballadors de les empreses mutualistes que prèviament ho hagin sol·licitat i als treballadors per compte propi adherits.

>> Gestionar les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o la lactància natural, per cura de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms que hagin optat prèviament a aquesta cobertura.

>> Col·laborar, amb la Seguretat Social, en les activitats de prevenció, recuperació i totes les previstes en la Llei general de la Seguretat Social.

La dimensió actual d’MC MUTUAL data del mes d’abril de 2006, quan es van fusionar dues de les principals mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social: Mutual Cyclops i Midat Mútua.

--- PERFIL DE ---

L’ORGANITZACIÓ

*

MC MUTUAL és una entitat sense ànim de lucre autoritzada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i sotmesa a la seva vigilància i tutela.

Page 21 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »