Page 18 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

18

MC MUTUAL declara aquest informe corresponent a l’exercici 2013 en el seu grau de compliment A, conseqüència de l’aplicació dels indicadors principals i addicionals continguts en la Guia.

Aquest document resumeix l’acompliment d’MC MUTUAL en l’exercici 2013 i la seva actuació en els àmbits econòmics i socials, així com el seu compromís amb la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Un informe elaborat seguint els principis continguts en la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat publicada per la Global Reporting Initiative (GRI), estàndard G3, versió 3.1. Un model que segueix MC MUTUAL des de fa set anys per resumir la seva actuació i l’impacte que aquesta ha tingut en tots els grups d’interès amb què interactua.

Les dades contingudes en aquesta Memòria 2013 s’han seleccionat partint dels aplicatius propis de gestió de l’organització i, en alguns casos, convenientment remarcats al llarg el document, provenen d’una estimació a partir de criteris detallats en els apartats corresponents.

Tenint en compte criteris de conservació del medi ambient i de sostenibilitat, l’informe anual d’MC MUTUAL es publica únicament en format digital i es pot consultar en el portal corporatiu de l’entitat i en el seu lloc web www.mc-mutual.com. Així mateix, l’entitat difon en format electrònic la seva memòria anual entre els col·lectius principals amb els quals es relaciona habitualment i en què més infueix la seva actuació diària.

-- SOBRE LA --

MEMÒRIA

*

Aquest document resumeix l’acompliment d’MC MUTUAL en l’exercici 2013 i la seva actuació en els àmbits econòmics i socials, així com el seu compromís amb la responsabilitat social i la

sostenibilitat.

Page 18 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »