Page 17 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

17 èxits més rellevants

>> Bon percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes meritades, que no va arribar al 10% . Un dels millors registrats pel sector.

>> 1.006.631 treballadors protegits en l’accident de treball i en la malaltia professional:

•• 967.001 treballadors per compte d’altri . •• 39.630 treballadors autònoms . >> Atenció sanitària de qualitat :

•• Clíniques MC MUTUAL:

-- 3.464 intervencions quirúrgiques . -- 6.155 urgències ateses.

-- 23.414 visites a consultes externes. >> Increment de casos de risc durant l’embaràs i la lactància natural atesos : 5.151.

>> Major import destinat a la Cura de Menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu : 1.569.123 euros destinats a abonar 148 prestacions.

>> Treball social:

•• Millora en l’atenció social als treballadors mutualistes, amb més assistents socials . •• Increment de la dotació destinada a

Prestacions Especials , amb prop de 850.000 euros concedits .

CONTINGÈNCIES COMUNES

>> 900.190 treballadors coberts.

•• 713.191 treballadors per compte d’altri. •• 186.999 treballadors autònoms.

>> El percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes meritades no va assolir el 76% i es va situar entre els millors del sector.

>> Van continuar incrementant les empreses cobertes en l’accident no laboral i la malaltia comuna . Van sumar 113.194 i representaven un 70,04% de la cartera de l’entitat.

>> Un 73,75% de la població protegida en les contingències professionals confa també en MC MUTUAL per a les contingències comunes .

>> Més de 27.500 proves mèdiques i tractaments realitzats .

>> Elaboració de més de 180 informes per a facilitar la gestió de l’absentisme a gairebé 100 empreses mutualistes.

PROTECCIÓ PER CEsSament D’ACTIVItat DELS

TReBAllADORS AUTòNOMOS

>> Un 31,7% de les sol·licituds rebudes van ser aprovades . Un percentatge superior al 25,88% registrat pel sector.

>> Prestació total abonada: 461.450,03 €.

PREVENCIÓ

DE RIScOS LABORALS

>> 2.180 assessoraments realitzats.

>> 1.253 informes de sinistralitat emesos.

>> 2.957 persones formades en prevenció de riscos laborals.

>> 358 expedients del Bonus tramitats a la DireccióGeneral d’Ordenació de la Seguretat Social.

>> Creació d’un nou informe evolutiu de sinistralitat .

>> Divulguem la prevenció entre més de 2.400 assistents a jornades i seminaris.

Page 17 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »