Page 15 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

15 èxits més rellevants

RESULTAT POSITIU de mÉs de 105 milIOns d’euros en la gestió de la SegurETAT Social

DESPESA D’incapaciTaT temporal sobre QuotEs MERITADES pEr ContingÈnciEs Comunes inferior al

76%

ELS PACIENTS atESOS A MC MUTUAL valorEn LA sEVA SATISFACCIÓ AMB un 8,72/10

renDIBILITAT del

15%

Page 15 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »