Page 13 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

13 carta del Director General

va superar el 15% van fer que l’entitat assolís un resul-tat positiu de 105,58 milions d’euros, cosa que li va per-metre continuar contribuint, amb les seves aportacions, als fons públics de la Seguretat Social.

Aquest resultat, juntament amb els 6,48 milions d’eu-ros que provenen de la variació de resultats positius d’anys anteriors, es destina íntegrament a la dotació de reserves legals de la mútua, per un import de 44,79 mi-lions d’euros; al Fons de Prevenció i Rehabilitació, amb l’ingrés de 35,66 milions; al Fons de reserva de la Segu-retat Social, amb 31,41 milions; i al Fons de reserva per cessament d’activitat de treballadors autònoms, amb 0,21 milions d’euros.

Així mateix, el 2013 vam concedir la prestació per cessa-ment d’activitat dels treballadors autònoms a un 31% de les sol·licituds rebudes, davant del 25,88% de les re-gistrades pel sector; vam atendre més casos per risc du-rant l’embaràs i la lactància natural, 5.151, i abonem la prestació per Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a 148 famílies.

I, en aquest marc, continuem oferint un molt bon ser-vei a tots els grups d’interès amb què interactuem, tal com queda refectit en les enquestes de satisfacció sis-temàtiques que realitzem als pacients atesos a les nos-tres instal·lacions i que, l’any 2013, també vam efectuar als nostres col·laboradors. Els pacients van valorar amb un 8,72 sobre 10 la seva satisfacció respecte del servei rebut i els assessors laborals van estimar la seva relació amb la mútua amb un 8,42 sobre 10. Uns resultats que

ens van fer sentir molt satisfets pel treball realitzat i que ens van impulsar a continuar pel mateix camí.

Un èxit aconseguit, sens dubte, gràcies a la gran impli-cació de tot l’equip humà de l’entitat, que va demostrar novament la seva gran vocació de servei i la seva total identifcació amb la missió de l’entitat: tenir cura de la salut laboral de les persones de forma responsable.

Amb tot això, podem concloure que el 2013 va ser un bon any gràcies al nostre esforç i a la dedicació de totes les persones que formem MC MUTUAL. Amb les bases d’una entitat sòlida, estem planifcant un futur en què podem garantir un bon servei a les nostres empreses mutualistes i a la nostra població protegida. Ells ens van confar la seva salut laboral; nosaltres els oferim feina, qualitat i excel·lència.

Francisco Hernández

Director General d’MC MUTUAL

Page 13 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »