Page 129 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

129 comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2013 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

333.173.462,39 206.732.682,13 4. Altres deutes 1.173.248,28 3.536.823,09

1. Inversions fnanceres en patrimoni 82.631,38 82.631,38

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 329.784.915,04 203.083.866,78

IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR

47.756.173,58 79.552.000,06

4. Altres inversions fnanceres 3.305.915,97 3.566.183,97 1. Creditors per operacions de gestió 2.269.644,89 1.739.640,99

VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI

1.928.413,87 2.432.957,26 2. Altres comptes que cal pagar 41.976.544,14 73.789.470,21

B) ACTIU CORRENT 285.374.840,68 400.134.454,53 3. Administracions públiques 3.509.984,55 4.022.888,86

I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 476.933,40

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

II. EXISTÈNCIES 358.679,95 370.225,86 V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 89.322,66 96.169,50 2. Material sanitari de consum 269.357,29 274.056,36 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 149.791.320,23 189.963.426,47

1. Deutors per operacions de gestió 17.755.377,30 18.220.534,48 2. Altres comptes a cobrar 131.342.099,18 170.354.215,37 3. Administracions públiques 693.843,75 1.388.676,62 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

114.652.888,28 186.521.662,93

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 114.626.907,18 145.020.554,52 4. Altres inversions fnanceres 25.981,10 41.501.108,41

VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

20.571.952,22 22.802.205,87

1. Altres actius líquids equivalents 15.923.328,90 12.508.182,88 2. Tresoreria 4.648.623,32 10.294.022,99

TOTAL ACTIU (A+B)..... 713.451.095,51 706.597.864,89

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

713.451.095,51 706.597.864,89

Page 129 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »