Page 128 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

128

ACTIU 2013 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

A) Actiu no corrent 428.076.254,83 306.463.410,36 A) Patrimoni net 632.555.940,17 574.215.023,76 I. Immobilitzat intangible 9.232.892,64 11.183.604,22 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00

1. Inversió en investigació i desenvolupament

0,00 0,00 II. Patrimoni generat 631.350.944,28 575.133.554,74

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 477.739.406,77 441.345.611,83 3. Aplicacions informàtiques 4.894.416,43 5.598.745,58 2. Resultats d’exercicis anteriors 85.296.780,89 65.283.404,68 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

4.338.476,21 5.584.858,64 3. Resultats d’exercici 68.314.756,62 68.504.538,23

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor 1.204.995,89 -918.530,98 II. Immobilitzat material 64.626.137,95 66.935.553,56 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

1.204.995,89 -918.530,98

2. Construccions 18.100.870,83 18.316.609,09

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 29.136.134,36 31.229.811,71 B) Passiu no corrent 1.973.311,66 7.953.383,81

6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 1.973.311,66 7.953.383,81 III. Inversions immobiliàries 8.315.444,95 8.378.710,16 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1. Terrenys 4.180.859,46 4.180.859,46 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 4.134.585,49 4.197.850,70 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions fnanceres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

10.799.903,03 10.799.903,03 C) Passiu corrent 78.921.843,68 124.429.457,32

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

1.883.691,86 1.883.691,86 I. Provisions a curt termini 29.992.421,82 41.340.634,17

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils

8.916.211,17 8.916.211,17 II. Deutes a curt termini 1.173.248,28 3.536.823,09

4. Altres inversions 0,00 0,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

---------------- BALANÇ ---------------

PATRIMONI INTEGRAT

Page 128 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »