Page 127 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

127 comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2013 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

82.631,38 82.631,38 4. Altres deutes 0,00 457.500,00

1. Inversions fnanceres en patrimoni 82.631,38 82.631,38

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute 0,00 0,00

IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR

92.972,62 141.927,35

4. Altres inversions fnanceres 0,00 0,00 1. Creditors per operacions de gestió 0,00 0,00

VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI

0,00 0,00 2. Altres comptes que cal pagar 83.428,69 127.704,96

B) ACTIU CORRENT 3.764.294,34 3.441.553,29 3. Administracions públiques 9.543,93 14.222,39

I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 476.933,40

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

II. EXISTÈNCIES 0,00 V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 0,00 0,00 2. Material sanitari de consum 0,00 0,00 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 44.455,54 400.955,58

1. Deutors per operacions de gestió 0,00 0,00 2. Altres comptes a cobrar 10.892,96 392.691,52 3. Administracions públiques 33.562,58 8.264,06 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 1.096.103,24 2.343.995,93

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 1.080.000,00 1.080.000,00 4. Altres inversions fnanceres 16.103,24 1.263.995,93

VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

2.623.735,56 219.668,38

1. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 2. Tresoreria 2.623.735,56 219.668,38

TOTAL ACTIU (A+B)..... 21.544.680,89 20.950.587,52

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

21.544.680,89 20.950.587,52

Page 127 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »