Page 126 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

126

ACTIU 2013 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

A) ACTIU NO CORRENT 17.780.386,55 17.509.034,23 A) PATRIMONI NET 19.478.396,61 12.397.776,36 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 0,00 0,00 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00

1. Inversió en investigació i desenvolupament

0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 19.478.396,61 12.397.776,36

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 12.397.776,36 10.917.939,10 3. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 2. Resultats d’exercicis anteriors -40.340,89 934.468,58 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

0,00 0,00 3. Resultats d’exercici 7.120.961,14 545.368,68

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 0,00 0,00 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 466.099,05 131.481,52 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 0,00 0,00

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 466.099,05 131.481,52 B) PASSIU NO CORRENT 1.973.311,66 7.953.383,81

6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 1.973.311,66 7.953.383,81 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 8.315.444,95 8.378.710,16 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

1. Terrenys 4.180.859,46 4.180.859,46 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 4.134.585,49 4.197.850,70 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

8.916.211,17 8.916.211,17 C) PASSIU CORRENT 92.972,62 599.427,35

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

0,00 0,00 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils

8.916.211,17 8.916.211,17 II. DEUTES A CURT TERMINI 0,00 457.500,00

4. Altres inversions fnanceres 0,00 0,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

----------------- BALANÇ ----------------

PATRIMONI PRIVATIU

Page 126 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »