Page 125 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

125 comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2013 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

2. Crèdits i valors representatius de deute 329.784.915,04 203.083.866,78

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

4. Altres inversions fnanceres 3.305.915,97 3.566.183,97 IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 47.663.200,96 79.410.072,71 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI

1.928.413,87 2.432.957,26 1. Creditors per operacions de gestió 2.269.644,89 1.739.640,99

B) ACTIU CORRENT 281.610.546,34 396.692.901,24 2. Altres comptes que cal pagar 41.893.115,45 73.661.765,25

I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 3. Administracions públiques 3.500.440,62 4.008.666,47

II. EXISTÈNCIES 358.679,95 370.225,86

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 89.322,66 96.169,50 V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00

2. Material sanitari de consum 269.357,29 274.056,36 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR

149.746.864,69 189.562.470,89

1. Deutors per operacions de gestió 17.755.377,30 18.220.534,48 2. Altres comptes a cobrar 131.331.206,22 169.961.523,85 3. Administracions públiques 660.281,17 1.380.412,56 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 113.556.785,04 184.177.667,00

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 113.546.907,18 143.940.554,52 4. Altres inversions fnanceres 9.877,86 40.237.112,48

VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

17.948.216,66 22.582.537,49

1. Altres actius líquids equivalents 15.923.328,90 12.508.182,88 2. Tresoreria 2.024.887,76 10.074.354,61

TOTAL ACTIU (A+B)..... 691.906.414,62 685.647.277,37

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

691.906.414,62 685.647.277,37

Page 125 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »