Page 124 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

124

ACTIU 2013 2012 PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

A) ACTIU NO CORRENT 410.295.868,28 288.954.376,13 A) PATRIMONI NET 613.077.543,56 561.817.247,40 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 9.232.892,64 11.183.604,22 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00

1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 611.872.547,67 562.735.778,38

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 465.341.630,41 430.427.672,73 3. Aplicacions informàtiques 4.894.416,43 5.598.745,58 2. Resultats d’exercicis anteriors 85.337.121,78 64.348.936,10 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

4.338.476,21 5.584.858,64 3. Resultats d’exercici 61.193.795,48 67.959.169,55

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR 1.204.995,89 -918.530,98 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 64.160.038,90 66.804.072,04 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

1.204.995,89 -918.530,98

2. Construccions 18.100.870,83 18.316.609,09

IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 28.670.035,31 31.098.330,19 B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 0,00 0,00 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

1. Terrenys 0,00 0,00 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 0,00 0,00 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

1.883.691,86 1.883.691,86 C) PASSIU CORRENT 78.828.871,06 123.830.029,97

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

1.883.691,86 1.883.691,86 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 29.992.421,82 41.340.634,17

4. Altres inversions 0,00 0,00 II. DEUTES A CURT TERMINI 1.173.248,28 3.079.323,09 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 333.090.831,01 206.650.050,75 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00 1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 4. Altres deutes 1.173.248,28 3.079.323,09

---------------- BALANÇ ----------------

PATRIMONI S. SOCIAL

Page 124 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »