Page 121 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

121 comptes anuals i anàlisis fnanceres

2013 2012

1. Cotitzacions socials 702.183.631,74 727.317.669,26 2. Transferències i subvencions rebudes 192.198,91 157.193,21 3. Prestacions de serveis 2.989.928,83 2.890.411,89 4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 67.309.890,97 108.172.149,61 6. Excessos de provisions 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 772.675.650,45 838.537.423,97

7. Prestacions socials -273.842.314,45 -282.998.365,86 8. Despeses de personal -79.053.227,52 -77.402.167,51 9. Transferències i subvencions concedides -198.674.644,41 -208.632.017,75 10. Aprovisionaments -36.715.230,85 -37.005.875,60 11. Altres despeses de gestió ordinària -132.360.493,44 -172.997.507,97 12. Amortització de l’immobilitzat -7.875.595,56 -8.559.512,62

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -728.521.506,23 -787.595.447,31 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 44.154.144,22 50.941.976,66

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no fnancer i actius en estat de venda

-174.463,46 -246.267,03

14. Altres partides no ordinàries 454.503,05 194.318,44

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 44.434.183,81 50.890.028,07

15. Ingressos fnancers 17.652.192,07 17.064.315,99 16. Despeses fnanceres -12.840,73 -29.276,55 17. Despeses fnanceres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius fnancers -879.739,67 34.102,04 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius fnancers 0,00 0,00

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 16.759.611,67 17.069.141,48 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 61.193.795,48 67.959.169,55 AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 2.503.938,57 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 70.463.108,12

+–

---- COMPTE DEL RESULTAT ----

PATRIMONI S. SOCIAL

Page 121 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »