Page 120 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

120

La reducció de la solvència tècnica s’ha de vincular no només a la política d’inversions fnanceres descrita en el paràgraf anterior, sinó també a la reducció dels saldos per cobrar, que es van veure incrementats puntualment en el tancament de l’any 2012 com a conseqüència de la Resolu

Finalment, els nivells de mínims, comenanys anter pel nivell summament ba liquiditat.

Com a conclusió, pot dir-s instal·lada en una situa còmoda, com en els exerc

L’evolució de les ràtios m l’evolució econòmica d’M tres anys és la següent:

El ROE es manté en el nivell positiu de l’exercici anterior i considerablement per sobre de l’agregat del sector. Atesa l’escassa incidència del palanquejament i la rotació, la caiguda del rendiment s’ha de vincular

a la reducció del marge, fet que ha estat analitzat anteriorment en enumerar els components que justifcaven l’evolució del resultat de l’exercici.

--- ANÀLISI ---

ECONÒMICA

RÀTIOS 2013 2012 2011

RENDIMENT DE FONS PROPIS (ROE) (RESULTAT/FONS PROPIS) X 100 9,98% 12,10% 9,67%

Descomposició:

MARGE (RESULTAT/INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ) X 100 7,52% 8,10% 5,44% ROTACIÓ DE L’ACTIU (INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ/ACTIU TOTAL) PALANQUEJAMENT (ACTIU TOTAL/FONS PROPIS)

1,18 1,22 1,46

Apalancamiento (Activo total/Fondos propios) 1,13 1,22 1,21

ROE del sector ND 8,58% 5,47%

Page 120 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »