Page 12 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

12

Apreciats mutualistes,

MC MUTUAL va tancar l’exercici 2013 amb molt bones sensacions. En l’àmbit econòmic, ens mostrem, un any més, com una entitat sòlida i assolim la solvència ne-cessària per a garantir un bon servei a les empreses que van confar en nosaltres per protegir la salut laboral del seu equip humà. I, alhora, reorientem la nostra actuació per millorar l’atenció que prestem a la nostra població protegida.

I, tot això, en un context sociolaboral que, per bé que semblava que començava a millorar, encara no havia aconseguit sortir de la difícil situació que va marcar els últims exercicis. El sistema va continuar perdent pobla-ció protegida, encara que a un ritme sensiblement infe-rior que en exercicis anteriors. A MC MUTUAL, aquesta pèrdua va ser encara menor; l’entitat va millorar la seva quota de mercat, que es va situar en un 7,92%, amb 1.154.000 treballadors protegits i 161.604 empreses associades.

També va incrementar el nombre d’organitzacions que van confar enMCMUTUAL per gestionar lamalaltia co-muna i l’accident no laboral, que en sumaven 113.194 i representaven un 70,04% sobre el total de la cartera de l’entitat; i els treballadors per compte propi adherits: 186.999, un 1,55% més que en l’exercici anterior.

Així, malgrat que les quotes meritades es van continuar reduint, a causa d’aquesta davallada global de la po-blació protegida i de l’ajust de les polítiques salarials de les empreses, i es van situar en els 702,18 milions d’eu-ros, una bona gestió dels recursos i una rendibilitat que

------- CARTA DEL -------

DIRECTOR GENERAL

Page 12 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »