Page 119 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

119 comptes anuals i anàlisis fnanceres

L’evolució de les ràtios més signifcatives relatives al Balanç de Situació de la gestió de la Seguretat Social d’MC MUTUAL al tancament de l’exercici, durant els últims quatre anys, és la següent:

MC MUTUAL ha mantingut històricament un endeutament baix sobre la base del seu compte de resultats sanejat. El 2013 s’ha accentuat aquesta situació a partir de la important disminució del seu passiu corrent, tant en la provisió per contingències en tramitació com en creditors.

L’article 30 del Reglament de Col·laboració estableix que les mútues només podran adquirir valors que es concretin en actius fnancers emesos per l’Estat, o per altres persones jurídiques públiques nacionals, unit a una política de realitzar inversions fnanceres a venciment, i determina que l’Entitat tingui un nivell de consolidació del seu actiu elevat durant els últims dos anys. L’any 2013 s’ha dut a terme un allargament de les durades de les inversions fnanceres de l’Entitat per tractar de mantenir el volum d’ingressos fnancers en un entorn de tipus d’interès descendent, cosa que ha accentuat l’evolució d’exercicis anteriors.

--- ANÀLISI FINANCERA ---

DE L’ExERCICI

RÀTIOS 2013 2012 2011 2010

ANÀLISI PATRIMONIAL ESTÀTICA

ENDEUTAMENT (EXIGIBLE/FONS PROPIS) 0,129 0,161 0,146 0,145 CONSOLIDACIÓ (IMMOBILITZAT/ACTIU) 0,593 0,443 0,530 0,195

ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA ESTÀTICA

SOLVÈNCIA TÈCNICA (ACTIU CIRCULANT/EXIGIBLE C.P.) 3,572 4,022 3,695 6,248 DISPONIBILITAT (TRESORERIA/EXIGIBLE C.P.) 0,026 0,112 0,016 1,284

Page 119 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »