Page 118 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

118

1 D’acord amb els articles 65 i 66 del Reglament sobre col·laboració de les mútues, aquestes han de dotar aquesta reserva amb el resultat econòmic positiu obtingut en la gestió d’AT. La quantia mínima de la reserva es fxa en el 30% de la mitjana anual de les quotes percebudes per la mútua en l’últim trienni per AT. Una vegada coberta aquesta quantia mínima, les mútues podran destinar a incrementar-la el 50% del resultat econòmic positiu anual no aplicat. La resta del resultat s’haurà d’ingressar, abans de 31 de juliol, en el compte del Fons de Prevenció i Rehabilitació.

2 D’acord amb l’article 73 del Reglament sobre col·laboració, els resultats positius que derivin de la gestió de CC es mantindran en una reserva la quantia màxima de la qual s’estableix en el 25% de les quotes percebudes per la mútua en l’exercici per CC. Quan la reserva es trobi dotada en la seva quantia màxima, els resultats positius que es derivin d’aquesta gestió s’ingressaran en el Fons de Reserva de la Seguretat Social abans del 31 de juliol.

3 L’article 21 del Reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, va establir que el resultat positiu obtingut de la gestió del CATA es destinarà exclusivament a la constitució de dues reserves: una reserva d’estabilització per CATA a les mútues i una altra a la TGSS, segons uns percentatges que establiria cada any el Ministeri de Treball i Immigració. L’Ordre ESS/56/2013, de 28 de gener, va es-tablir en el seu article 25.3 que el percentatge del resultat a destinar per a la segona reserva seria del 2,20%, cosa que determina que la mútua hagi destinat el 97,80% restant a la seva reserva pròpia.

DESCRIPCIÓ IMPORTS

SALDOS A 31/12/2013 (PREVISTOS)

% SOBRE QUOTES

BASE DE REPARTIMENT

RESULTAT DE L’EXERCICI I D’EXERCICIS ANTERIORS 105.583.590,13 VARIACIÓ RESULTATS D’EXERCICIS ANTERIORS (#122)

6.481.134,50

RESULTAT A DISTRIBUIR 112.064.724,63

Distribució

RESERVA D’ESTABILITZACIÓ d’AT 1 35.657.771,82 406.491.576,40 89,60% FONS DE PREVENCIÓ I REHABILITACIÓ 1 35.657.771,82

RESERVA D’ESTABILITZACIÓ DE CC 2 (230.882,06) 63.609.150,98 25,00% FONS DE RESERVA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2 31.407.300,02

RESERVA D’ESTABILITZACIÓ PER CATA 3 9.362.162,24 27.342.520,02 n/a Reserva d’Estabilització per CATA a la TGSS 3 210.600,79

IMPORT DISTRIBUÏT 112.064.724,63

L’import per distribuir, 112.064.724,63 Euros, s’ha destinat en la seva integritat a la dotació de reserves d’estabilització, al Fons de Prevenció i Rehabilitació i al Fons de Reserva de la Seguretat Social, segons la proposta següent de distribució de la Junta Directiva:

Page 118 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »