Page 117 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

117 comptes anuals i anàlisis fnanceres

>> Les modifcacions provocades per la Resolució de la IGSS esmentada més amunt van suposar, l’any 2012, una reducció dels resultats d’exercicis anteriors a causa de la IT de 22.946.114,07 euros, amb una reducció de 2.899.530,61 euros de la IT corrent. Es tracta, novament, d’un fet puntual que no s’ha repetit el 2013.

>> Com en exercicis anteriors, s’ha tornat a reduir el cost de les transferències i les subvencions suportat per l’entitat en 9.957.373,34 euros, un 4,77%, producte, sobretot, de la reducció del cost dels capitals cost dels accidents de treball amb resultat de mort, així com de les transferències per reassegurances i per l’aportació per al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, conseqüència de la reducció de les quotes d’AT comentada més amunt.

>> Les despeses de personal han experimentat un increment de només el 2,13%, conseqüència de la congelació salarial i de plantilla imposada pel govern espanyol.

>> La mútua ha continuat amb la seva política de contenció de la resta de partides de despeses, cosa que s’ha traduït en una reducció del cost dels aprovisionaments en un 0,75%, gràcies, sobretot, al manteniment en la despesa d’assistència sanitària concertada, i en una reducció del 0,25% del cost dels subministraments i serveis exteriors.

>> La reducció de la provisió per contingències en tramitació (PCT) en un 27,45% ha aportat 11.348.212,35 euros al resultat de l’exercici, davant els 6,1 milions del 2012.

>> A més, el sanejament de crèdits incobrables i la dotació de la provisió per insolvències ha restat 53.532.765,92 euros al resultat del 2013, davant els 47.037.059,33 euros del 2012.

Page 117 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »