Page 116 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

116

El resultat obtingut per MC MUTUAL en la seva activitat de col·laboració amb la Seguretat Social en l’exercici 2013 s’ha situat en 61.193.795,48 euros, cosa que suposa una reducció del 9,96% respecte dels 67.959.169,55 euros que es van obtenir en l’exercici 2012. El resultat d’exercicis anteriors ascendeix a 44.389.794,65 euros, un 6,56% menys que els 47.504.355,91 euros que es van registrar per aquest concepte en l’exercici anterior. Així doncs, la suma d’ambdues magnituds, que ascendiria per al 2013 a 105.583.590,13 euros, suposa una disminució del 8,56% respecte dels 115.463.525,46 euros recollits en els comptes de l’any anterior. Els motius principals d’aquesta reducció són:

>> Els ingressos per cotitzacions socials corrents s’han reduït un 3,46%, fns als 25.134.037,52 euros, a causa de:

•• Un decrement del 4,80% de les quotes de la gestió de les contingències professionals (AT), 21.851.614,43 Euros, resultat de la caiguda d’un 2,01% de la població protegida mitjana, així com d’un 2,84% de la cotització mitjana. •• Una disminució de l’1,24% en les quotes de la gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes (CC), 3.253.212,01 euros, a causa d’una reducció d’un 2,75% de les quotes dels treballadors per compte d’altri i d’un augment del 3,12% de les dels treballadors autònoms.

•• Els ingressos pel cessament de l’activitat dels treballadors autònoms (CATA) s’han reduït en un 0,29%, cosa que, tanmateix, va representar només 29.211,08 euros.

>> Convé tenir present que les modifcacions introduïdes per la Resolució de la IGSS del 20 de maig de 2013 es van traduir en una reducció dels ingressos corrents per cotitzacions de 2.565.838,83 euros i en un augment de 51.535.231,54 euros en ingressos per cotitzacions d’exercicis anteriors al tancament de l’exercici 2012. Aquest fet de caràcter puntual i extraordinari ja no s’ha repetit en l’exercici 2013.

>> També cal destacar la reducció important de la despesa per incapacitat temporal, del 4,32%, 10.777.482,25 Euros, imputable íntegrament a la CC, que s’ha reduït en un 5,67%. La despesa per incapacitat temporal d’AT s’ha incrementat un 2,31%, producte de l’augment de la sinistralitat.

---- RESULTAT ----

DE L’EXERCICI

Page 116 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »