Page 115 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

115 comptes anuals i anàlisis fnanceres

Els comptes anuals d’MC MUTUAL corresponents a l’exercici 2013 han estat elaborats d’acord amb allò que establert per la Resolució d’1 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per la qual s’aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. El balanç de situació i el compte del resultat econòmic patrimonial recullen els saldos comparatius corresponents a l’exercici 2012.

D’altra banda, i com en anys anteriors, la confecció dels comptes ha considerat:

>> L’Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per la qual es regula el procediment telemàtic d’obtenció, formulació i rendició dels comptes anuals de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

>> L’Ordre ESS/2040/2013, de 4 de novembre, per la qual es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2013 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

>> La Resolució de 10 de desembre de 2013 de la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS) per la qual es dicten les instruccions de tancament comptable de l’exercici 2013 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social i s’aproven i es modifquen documents comptables per al registre de les operacions pendents d’imputar a pressupost i per al registre comptable de factures que han estat auditades per la IGSS de conformitat amb la normativa vigent.

Page 115 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »