Page 113 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

113 els nostres grups d’interès

Coneixement preventiu

MC MUTUAL va col·laborar també en la formació de futurs professionals de la prevenció amb l’Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (ESPRL), que va ser creada per iniciativa de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball.

En aquest exercici, la mútua també va mantenir la seva relació de col·laboració amb la Fundació Prevent per tal de fomentar una veritable cultura preventiva que garanteixi un futur entorn laboral més segur, derivat de mésconscienciaciósocial, i vafomentar la investigacióen la millora de les condicions de treball mitjançant la seva participació en les Beques R+D de prevenció de riscos laborals impulsades per la Fundació Prevent, juntament amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana de Seguretat i Medicina en el Treball. MC MUTUAL col·labora en la convocatòria de les beques formant part del comitè d’honor i del comitè científc que avalua els treballs presentats.

Coneixement jurídic

MC MUTUAL difon també, entre els seus mutualistes i col·laboradors, el seu ampli coneixement jurídic en matèria de Seguretat Social. En aquest sentit, professionals dels serveis jurídics van impartir durant el 2013 el Curs Bàsic de Seguretat Social en onze ocasions i es van organitzar cent dues jornades divulgatives per informar dels canvis legislatius i de la normativa que feia referència a la seva activitat com a mútua d’accidents de treball i malalties professionals.

Amb el mateix objectiu d’acostar els canvis normatius als seus grups d’interès i facilitar-los el seu dia a dia professional i el compliment de les seves obligacions

amb la Seguretat Social, MC MUTUAL va editar durant el 2013 vuit números de la seva publicació Novetats Legislatives.

Reconeixements rebuts

El 2013, diversos professionals d’MC MUTUAL van veure premiat el seu treball amb els reconeixements següents:

>> XXIX Jornades Nacionals d’Infermeria Trauma-tològica i Cirurgia Ortopèdica a la comunicació “Tu cuerpo es tuyo, cuídalo. Ergonomía postural de la enfermería instrumentista” realitzada per Amparo Alsina, Susana Herrera, Cristina Apari-cio, Mónica García, Susana Garnacho, Beatriz La-beau, Leidy Rodríguez, Rosa Tudó i José Valle.

>> II Congrés de Metges Inspectors de l’Adminis-tració de la Seguretat Social . Accèssit a la millor comunicació oral (menció especial) per a “Estu-dio del grado de secuela en la contingencia pro-fesional según los diferentes estamentos involu-crados dentro de la legislación laboral. Relación según la Comunidad Autónoma y la profesión”, realitzat per Luis Jesús Sánchez.

>> XIII Congrés Nacional SETLA . Premi a la millor comunicació de metges assistencials a Sonja Ni-cola Saul i L.A. García-llomes.

Page 113 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »