Page 112 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

112

Suport a la investigació i generació de coneixement

MC MUTUAL disposa d’un equip de professionals altament qualifcats i amb una gran experiència en el seu àmbit d’activitat que l’han situada com un referent en els àmbits de la medicina del treball i la prevenció de riscos laborals. Amb l’objectiu de compartir aquest coneixement i posar-lo a disposició de la resta de la societat, l’entitat organitza activitats i participa en esdeveniments externs relacionats amb la seva activitat diària.

Coneixement mèdic

MC MUTUAL disposa d’un Comitè Científc Sanitari l’objectiu principal del qual és coordinar totes les activitats científques enquèparticipenels professionals sanitaris de l’entitat i garantir la qualitat científca i tècnica de la seva projecció externa.

El 2013, setanta-cinc professionals sanitaris d’MC MUTUAL van participar en setze congressos o reunions científques, van impartir dos cursos, van col·laborar en dues publicacions científques i en l’”Informe de salut laboral Espanya 2001-2010” del CISAL i van publicar una tesi doctoral.

El 2013 també es va renovar el conveni de col·laboració amb el Fundació Biblioteca Josep Laporte, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que facilita l’accés al personal sanitari de l’organització a una literatura biomèdica de qualitat, a través de la Biblioteca Digital de Medicina MC MUTUAL, accessible des de la intranet de la mútua.

*

Així mateix, forma part del grup estable de Responsabilitat Social Empresarial de la Fundació Factor Humà i participa en la xarxa d’empreses de NUST (Nous Usos Socials del Temps), una iniciativa de l’Ajuntament

Page 112 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »