Page 109 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

109 els nostres grups d’interès

2012 2013

RESIDUS SANITARIS ESPECIALS

6.317 litrEs 7.345 litrEs

RESIDUS DE NATURALESA QUÍMICA

14.987 litrEs

43 litrEs

>> Control de la legionel·la: Alguns centres d’MC MUTUAL tenen torres de refrigeració i circuits d’aigua calenta sanitària que se sotmeten a con-trols estrictes: s’hi efectuen neteges periòdiques seguint el que dicta la normativa i, després de cada neteja, una empresa d’inspecció i control verifca que s’hagin realitzat correctament. Cada centre guarda la certifcació de totes les actua-cions corresponents. MC MUTUAL té cinc torres de refrigeració, tres d’elles a Barcelona, als cen-tres de Josep Tarradellas, Diagonal i Provença; dos a Madrid, al centre del carrer Cartagena, i un circuit d’aigua calenta sanitària a la clínica MC MUTUAL del carrer Copèrnic, de Barcelona.

>> Residus d’obres: El 2013 es van generar 500 m3 de runa com a conseqüència de les obres d’ampliació i renovació de diversos locals, que van ser degudament destruïts per gestors autoritzats. Aquesta dada no es pot convertir a quilograms o tones, atès que els residus generats per les obres estan formats per materials amb densitats molt diverses.

Gestió de productes i serveis

Amb la intenció de generar i implantar iniciatives que contribueixin a fomentar el comportament res-ponsable entre el personal de l’entitat, MC MUTUAL treballa aspectes de sensibilització mediambiental, com el reciclatge i el consum racional d’energies i materials.

Els aparells de raigs X es revisen periòdicament, tant pel que fa al seu funcionament com als controls sen-sitomètrics, entre altres. Segons la normativa vigent, el personal sanitari que té contacte amb aquests aparells porta un dosímetre que permet controlar que la quantitat de radiació emesa estigui dins els límits permesos.

Volum de residus sanitaris reciclats

Page 109 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »