Page 108 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

108

El 2013, es van donar de baixa 226 equips informà-tics i cent setze impressores, que es van donar a l’as-sociació sense ànim de lucre Andròmines, que tre-balla per a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i que disposa dels certificats de gestió ambiental ISO 14001:2004 i EMAS per a totes les se-ves activitats.

>> Residus sanitaris: el seu tractament depèn del tipus de material de què estiguin compostos.

•• Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris assimilables a urbans, els generats a les àrees dels centres en què no es realitzen activitats sanitàries o els materials amb un risc específc d’infecció limitat a l’interior dels centres sani-taris s’envasen i s’eliminen seguint les pautes que marca la legislació vigent.

•• Els residus sanitaris especials i els residus de naturalesa química estan subjectes a requeri-ments especials des del punt de vista sanitari i mediambiental, tant dins com fora del centre sanitari. Aquests residus es recullen en reci-pients rígids rebutjables, imperforables i im-permeables que són degudament identifcats, subministrats i recollits per una empresa ges-tora autoritzada. Els residus de naturalesa quí-mica es van reduir dràsticament en els últims anys gràcies al fet que MC MUTUAL disposa d’equips de radiologia digital a tots els seus centres. El 2013, a les instal·lacions de l’entitat es van dur a terme 1.865.224 imatges radiolò-giques digitals. Així mateix, es van continuar digitalitzant, i incloent en la història clínica del pacient, totes les proves d’imatge realitzades en centres concertats aliens, per tal que tot el personal sanitari pogués consultar aquestes imatges.

Page 108 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »