Page 107 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

107 els nostres grups d’interès

Material d’oficina

Paper Tòners Plàstic Higiene íntima Runa

Bossa segons normativa

Contenidor segons normativa

Contenidor Gestor

Reciclatge i destrucció de

materials per gestor autoritzat (a la província de Barcelona)

2012 2013

Paper o cartró 34.980 kg. 24.260 kg

Plàstic 11.400 kg. 7.035 kg

Piles 77 kg. 18 kg

Taps 220 kg (*)

2012 2013

TÒners I cartuTXos 1.331 kg 627 kg

(*) El novembre de 2013 es va posar en marxa una iniciativa solidària de recollida de taps de plàstic a tota l’organització. I, des de llavors fins al 31 de desembre, se’n van recollir 220 kg.

El control i el seguiment de la quantitat de materials reciclats continuen demostrant l’interès d’MC MUTUAL per a millorar la seva gestió mediambiental.

Reciclatge de tòners i cartutxos:

El reciclatge el va realitzar un gestor degudament autoritzat (Fundació MAP).

MC MUTUAL també treballa amb diverses empreses proveïdores homologades per a la recollida i el tractament mediambiental correcte de productes obsolets o que es troben en mal estat, com ara faxos o fotocopiadores. Com a requisit, la mútua exigeix a aquestes empreses la seva associació a la fundació ECOFIMÁTICA, una entitat sense ànim de lucre l’objectiu principal de la qual és la protecció del medi ambient mitjançant una gestió adequada dels residus generats pels equips tractats.

Gestió residus municipals

Page 107 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »