Page 106 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

106

2012 2013

EMISSIONS de CO

2

371,676 t 406,980 t

La resta de centres obtenen la calefacció de sistemes de climatització amb bomba de calor. Llevat d’alguns locals de Barcelona (ubicats al carrer Provenza, a l’avinguda Diagonal i la clínica MC MUTUAL Copèrnic), que disposen de calderes de gas natural, controlades amb les revisions periòdiques realitzades per empreses homologades.

Una altra font important d’emissió de gasos és el transport. Per a l’acompliment de la seva activitat, MC MUTUAL utilitza diversos mitjans de transport per al moviment de pacients, personal tècnic i de gestió de mutualistes. La majoria de desplaçaments es duen a terme en vehicles d’empresa que funcionan amb gasoil.

El total de quilòmetres realitzats durant l’exercici 2013 per aquests vehicles va ser d’aproximadament 2.907.000 km (el 2012 van ser 2.654.831,66 km). Aques-ta xifra és la suma dels quilòmetres contractats per a la fota de vehicles de l’entitat.

Així, l’entitat va generar, el 2013, 406,980 tones de CO

2

, (calculat segons les dades de la pàgina web http:// www.arboliza.es). Un percentatge lleugerament su-perior al registrat per l’entitat el 2012, que va ser de 371,676 tones de CO

2

.

En aquest sentit, cal destacar també queMCMUTUAL redueix l’emissió de gasos derivats del transport, alhora que fomenta la conciliació familiar i laboral del seu equip humà, mitjançant la videocol·laboració. En l’exercici 2013, es van dur a terme tres-centes disset reunions per videoconferència.

B. Residus generals:

Com a conseqüència de la seva activitat, com a mútua d’accidents de treball i malalties professionals MC MUTUAL genera, bàsicament, dos tipus de residus:

>> Residus d’ofcina: el seu tractament varia segons la localització dels centres, la seva dimensió i la diversitat de normatives municipals.

S q

Page 106 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »