Page 105 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

105 els nostres grups d’interès

>> Es va continuar amb la campanya de substitució de llums halògens per llums tipus LED, que aconsegueixen una reducció de consum del 80%; i es va iniciar una campanya de renovació de les màquines d’aire condicionat, amb la substitució dels equips més antics per bombes de calor noves amb coefcients més alts d’efciència energètica.

>> A les clíniques MC MUTUAL es van dur a terme diverses intervencions per a millorar l’efciència energètica, entre les quals destaca la instal·lació d’un sistema de recuperació de calor de l’aire de ventilació i un sistema d’aproftament de la calor residual de la climatització per a la producció d’aigua calenta sanitària.

>> En tots els projectes de reforma de locals es va incloure un apartat en què es justifca el compliment del document DB-HR “Protecció contra el soroll”, referent a les condicions que han de complir els materials i les divisions de la construcció pel que fa a l’aïllament acústic, de manera que aquest sigui, pel que fa al so aeri, de com a mínim 48 dBA.

Gestió de residus i transports

A. Emissions de gasos:

Els gasos d’efecte hivernacle que emet l’organització són, directament, els derivats del transport i, indirecta-ment, els derivats de la producció d’energia.

També són fonts potencials de possibles emissions les calderes de calefacció, que emeten òxids de nitrogen i sofre. Als pocs centres que encara disposen d’aquests sistemes de calefacció, la combustió es controla segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edifcis RITE, per tal que la composició dels fums es mantingui dins els paràmetres establerts per la normativa.

MC MUTUAL té una única caldera de gasoil, situ-ada al centre de Madrid Cartagena, en què empreses instal·ladores i mantenidores, acreditades amb el registre industrial corresponent, realitzen anàlisis periòdiques de combustió, composició i temperatura dels fums.

Page 105 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »