Page 104 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

104

TIPUS ENERGIA

CONSUM ANUAL 2012

CONVERSIÓ A TONES DE CO

2

2012

CONSUM ANUAL 2013

CONVERSIÓ A TONES DE CO

2

2013

ELECTRICITAT 8,46 Gwh 2.538 8,36

GAS NATURAL 30.456 GJ 30.096 GASOIL (CALDERA CENTRO MADRID CARTAGENA)

32.763 m3 64 31.328

AIGUA (XARXA) 0,38 Gwh 0,37

TOTAL 1.378 GJ 1.317

B. Estalvi d’energia gràcies a la conservació i a millores de l’efciència: En l’exercici 2013, l’Agència d’Acreditació Sostenible va auditar la sostenibilitat de la construcció i el funcionament de cinc centres (Sevilla, Màlaga, Granada, Almeria i Jaén) i els va concedir el segell Q Sostenible Evolution.

Així mateix, per tal de fomentar l’estalvi energètic, l’entitat va adoptar les mesures següents:

>> Inclusió, com a factor de mèrit en l’avaluació de les licitacions d’obres, de la disposició de mesures de gestió mediambiental, així com l’ús de materials reciclats, reciclables o amb certifcació d’explotació sostenible. El 2013, la menció sobre gestió mediambiental es va incloure en cinc expedients de licitació.

>> Als centres i locals que es van reformar totalment es van instal·lar llums fuorescents d’alt rendiment amb reactància electrònica, l’efciència energètica del quals millora en un 20% la fuorescència convencional; es van instal·lar equips d’aire condicionat per volum de refrigerant variable, que tenen un rendiment millor a càrregues parcials; detectors de presència als banys perquè la llum s’encengui i s’apagui automàticament; tancaments exteriors, tant d’obra com de fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen els requisits d’aïllament tèrmic especifcats en el document DB-HE “Estalvi d’Energia” del CTE; aixetes amb limitació de cabal i reguladors de pressió a l’origen de la instal·lació per evitar cabals excessius als lavabos, i cisternes amb dos volums de descàrrega.

Gestió de l’energia i de l’aigua

A. Consum directe d’energia i aigua desglossat per fonts primàries: Els consums d’energia principals a MC MUTUAL són electricitat, gas natural i gasoil.

Consum anual per font:

Page 104 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »