Page 101 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

101 els nostres grups d’interès

Garantia de

confdencialitat i protecció de dades

MC MUTUAL disposa dels recursos i les mesures necessàries per a garantir el compliment de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i aplica una política específca de seguretat de la informació, que és de compliment obligat per a l’equip humà de la mútua, el personal subcontractat i les empreses proveïdores.

La mútua garanteix un model òptim de gestió de la seguretat de la informació mitjançant auditories periòdiques, projectes nous, revisió i publicació de procediments nous i atenció de dubtes i consultes de caràcter jurídic i tècnic o organitzatiu. Així mateix, disposa dos comitès de seguretat, un en l’àmbit estratègic i l’altre en l’àmbit operatiu, que vetllen pel compliment adequat de la normativa actual en matèria

de seguretat. Conservació del medi

ambient

La gestió responsable dels recursos està present en les refexions estratègiques d’MC MUTUAL des de l’any 2006, quan l’entitat va publicar la seva primera memòria de sostenibilitat i va incloure l’anàlisi en termes d’acompliment ambiental. Un compromís amb el medi ambient que es va mantenir en el pla estratègic de l’entitat que va regir l’actuació de l’organització el 2013.

Aquest compromís es vehicula a través de la utilització de materials adequats en la construcció dels seus locals; el reciclatge correcte dels residus generats; la contractació d’empreses proveïdores homologades en la gestió dels residus perillosos i no perillosos, i la sensibilització en matèria de responsabilitat ambiental, a través dels diversos canals de comunicació de l’entitat.

Page 101 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »