Page 100 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

100

2013 TAXA D’ACCIDENTS

TAXA DE MALALTIES PROFESSIONALS

TAXA DE DIES PERDUTS

(IDR)

0,29 0 2,05

Foment de la mobilitat i la promoció interna

MC MUTUAL fomenta la promoció interna del seu equip humà publicant les ofertes de feina en el portal corporatiu abans d’anunciar-les externament. Gràcies a aquesta política, el 2013, el 100% dels tretze càrrecs directius convocats es van cobrir amb personal intern: set homes i sis dones.

Seguretat i salut de l’equip humà

MC MUTUAL revisa anualment el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals amb l’objectiu de mantenir-ho al dia i garantir unes condicions òptimes de treball per a tot el seu equip humà. Entre les actuacions més destacades impulsades en l’exercici 2013 cal destacar:

>> Campanya anual d’exàmens de salut laboral. >> Realització d’informes personalitzats als

empleats i empleades majors de quaranta anys per a valorar i prevenir el risc de malaltia cardiovascular amb el mètode SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). >> Campanyes de vacunació anual

>> Optimització de l’aplicació infomática Ajuda’m. CA Service Desk Manager per a la gestió de riscos o defciències en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, derivades de les activitats preventives realitzades pels interlocutors de prevenció. >> Estudi de la sinistralitat a MC MUTUAL: a 2013 es van produir disset accidents de treball amb baixa, tots de caràcter lleu, llevat d’un. D’aquests accidents, tretze van ser in-itinere, ocorreguts entre el domicili habitual del treballador i el seu lloc de treball o viceversa. Així mateix, es van registrar vuitanta-tres accidents sense baixa, tots lleus, trenta-sis dels quals van ser també in-itinere; i no es va tenir constància de cap malaltia professional.

Page 100 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »