Page 99 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

99

els nostres grups d’interès

centres de Josep Tarradellas, Diagonal i Provença; dues a Madrid, al centre del carrer Cartagena, i un circuit d’aigua calenta sanitària a la clínica MC MUTUAL del carrer Copèrnic, de Barcelona.

•• RESIDUS D’OBRES: com a conseqüència de les obres d’ampliació i renovació de diversos locals d’MC MUTUAL, es van generar 250 m3 de runa, que van ser degudament destruïts per gestors autoritzats. Aquesta dada no es pot convertir a quilograms o tones, atès que els residus generats per les obres estan formats per materials amb densitats molt diverses.

GESTIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

Amb la intenció de generar i d’implantar iniciatives que contribueixin a fomentar el comportament responsable entre el personal de l’entitat, MC MUTUAL treballa aspectes de sensibilització mediambiental, com el reciclatge i el consum racional d’energies i materials.

Els aparells de raigs X es revisen periòdicament, tant a escala de funcionament com amb controls sensito-mètrics, entre altres. Segons la normativa vigent, el personal sanitari que té contacte amb aquests aparells porta un dosímetre que permet controlar que la quan-titat de radiació emesa estigui dins els límits permesos.

Els residus sanitaris especials es van reduir perquè es van canviar el nombre i la capacitat dels contenidors i la freqüència de recollida. Els residus de naturalesa química van anar disminuint, durant l’exercici, fns a desaparèixer, a causa de la digitalització total de les imatges mèdiques en els centres.

•• CONTROL DE LA LEGIONEL·LA: les torres de refrigeració i els circuits d’aigua calenta sani-tària, que tenen alguns centres d’MC MUTUAL, segueixen estrictes controls. S’hi efectuen ne-teges periòdiques, seguint el que dicta la nor-mativa i, després de cada neteja, una empresa d’inspecció i control duu a terme una inspecció per verifcar que s’han fet correctament. Cada centre guarda la certifcació de totes les actua-cions corresponents. MC MUTUAL disposa de sis torres de refrigeració, quatre a Barcelona, als

Page 99 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »