Page 98 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

98

els nostres grups d’interès

2011 2012

RESIDUS SANITARIS ESPECIALS

17.010 litres 6.317 litres

RESIDUS DE

NATURALESA QUÍMICA

29.353 litres 14.987 litres

El 2012 es van donar de baixa 164 equips informàtics: 10 ordinadors de sobretaula, 67 monitors, 22 impressores, 2 escàners, 4 portàtils, 3 projectors i 56 servidors. Tots van ser donats a l’Associació sense fnalitat de lucre Andròmines, que treballa per a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i que té els certifcats de gestió ambiental ISO 14001:2004 i EMAS, per a totes les seves activitats.

•• RESIDUS SANITARIS: el seu tractament depèn del tipus de material de què estiguin compostos.

—— Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris assimilables a urbans, els generats a les àrees dels centres en què no es realitzen activitats sanitàries o els materials el risc específc d’infecció dels quals es limita a l’interior dels centres sanitaris, s’envasen i s’eliminen seguint les pautes que marca la legislació vigent.

—— Els residus sanitaris especials i els residus de naturalesa química estan subjectes a reque-riments especials des del punt de vista sani-tari i mediambiental, tant dins com fora del centre sanitari. Aquests residus es recullen en

recipients rígids rebutjables, imperforables i impermeables, que són degudament identif-cats, subministrats i recollits per una empresa gestora autoritzada. El 2012, MC MUTUAL va generar un volum de 23.285 litres de residus sanitaris especials (tallants, punxants i anatò-mics). En aquest exercici, la mútua va culmi-nar el projecte de digitalització de les imat-ges mèdiques en tots els seus centres, per tal d’afavorir la reducció de residus de naturale-sa química i fomentar un menor impacte de l’activitat de l’entitat en el medi ambient. Al fnal de 2012, tots els centres assistencials de l’entitat disposaven d’equipaments de radio-logia digital, en què es van fer 603.976 imat-ges radiològiques digitals. Paral·lelament, es va posar en marxa un projecte de digitalitza-ció i arxivament de totes les proves d’imatge realitzades als pacients en centres concertats aliens, per tal que tot el personal sanitari pu-gui veure i consultar aquestes imatges des de la història clínica.

VOLUM DE RESIDUS SANITARIS RECICLATS

Page 98 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »