Page 97 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

97

els nostres grups d’interès

RECICLATGE I DESTRUCCIÓ DE MATERIALS PER GESTOR

AUTORITZAT (A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA)

2011 2012

PAPER I/O CARTRÓ 39.880 kg. 35.410 kg.

PLÀSTIC 12.300 kg. 11.450 kg.

FLUORESCENTS I BOMBETES

416 kg. 487 kg.

PILES 30 kg. 77 kg.

FUSTA 785 kg. 660 kg.

FÈRRICS I METALLS 90 kg.

El control i seguiment de la quantitat de materials reciclats segueix demostrant l’interès d’MC MUTUAL per millorar la seva gestió mediambiental.

RECICLATGE DE TÒNERS I CARTUTXOS

2011 2012

TÓNERS Y CARTUCHOS 900 kg. 1.331 kg.

El reciclatge el va fer un gestor degudament autoritzat (Fundació MAP).

MC MUTUAL també treballa amb diverses empreses proveïdores homologades per a la recollida i el tracta-ment mediambiental correcte de productes obsolets o que es troben en mal estat, com ara faxos o fotocopia-dores. Com a requisit, la mútua exigeix a aquestes em-preses la seva associació a la Fundació ECOFIMÁTICA, una entitat sense fnalitat de lucre l’objectiu principal de la qual és la protecció del medi ambient, a través d’una gestió adequada dels residus generats pels equips tractats.

Page 97 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »