Page 95 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

95

els nostres grups d’interès

DB-HE “Estalvi d’Energia” del CTE; aixetes amb li-mitacióde cabal i reguladors de pressió en l’origen de la instal·lació, per evitar cabals excessius als la-vabos, i cisternes amb dos nivells de descàrrega.

•• El 2012, es va continuar la campanya de substi-tució de llums halògens per llums tipus LED, que aconsegueixen una reducció de consum del 80%, i es va iniciar una campanya de renovació de les màquines d’aire condicionat: es van substituir els equips més antics per noves bombes de calor amb coefcients d’efciència energètica més alts.

•• En tots els projectes de reforma de locals, es va incloure un apartat en què es justifca el compli-ment del document DB-HR “Protecció contra el soroll”, referent a les condicions que han de com-plir els materials i les divisions de la construcció pel que fa a l’aïllament acústic, de manera que aquest sigui, pel que fa al so aeri, de com a mínim 48 dBA.

GESTIÓ DE RESIDUS I TRANSPORTS

A. Emissions de gasos

Els gasos d’efecte hivernacle que emet l’organització són, directament, els derivats del transport i, indirecta-ment, els derivats de la producció d’energia.

També són fonts potencials de possibles emissions les calderes de calefacció, que emeten òxids de nitrogen i sofre. En els pocs centres que encara disposen d’aquests sistemes de calefacció, la combustió es controla segons el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edifcis RITE, perquè la composició dels fums es mantingui dins els paràmetres que estableix la normativa.

MC MUTUAL disposa d’una única caldera de gasoil, situada al centre de Madrid Cartagena, en què em-preses instal·ladores-mantenidores, acreditades amb el corresponent registre industrial, realitzen anàlisis periòdiques de combustió, composició i temperatura dels fums.

Page 95 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »