Page 94 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

94

els nostres grups d’interès

TIPUS D’ENERGIA

CONSUM ANUAL 2011

CONVERSIÓ A TONES DE CO 2 2011

CONSUM ANUAL 2012

CONVERSIÓ A TONES DE CO 2 2012

ELECTRICITAT

8,2 Gwh 29.520 GJ

3.140

8,46 Gwh 30.456 GJ

2.538

GAS NATURAL

50.514 m3 0,59 Gwh 2.124 GJ

98

32.763 m3 0,38 Gwh 1.378 GJ

64

GASOIL (CALDERA CENTRE MADRID CARTAGENA)

15.000 l 539 GJ

41

15.000 l 539 GJ

41

AIGUA (XARXA) 29.093 m3 116 25.428 m3 101

TOTAL 32.183 GJ 3.395 32.373 GJ 2.744

GESTIÓ DE L’ENERGIA I DE L’AIGUA

A. Consum directe d’energia i aigua desglossat per fonts primàries: els principals consums d’energia a MC MUTUAL són electricitat, gas natural i gasoil.

Consum anual per font:

* Per calcular els consums d’aigua i electricitat, no s’han tingut en compte les dades de la clínica MC MUTUAL Londres ni el centre de Granollers (Barcelona).

B. Estalvi d’energia a causa de la conservació i millores de l’efciència: en l’exercici 2012, MC MUTUAL va adoptar les següents mesures per fomentar l’estalvi energètic:

•• Inclusió, com a factor de mèrit en l’avaluació de les licitacions d’obres, de la disposició de me-sures de gestió mediambiental, així com l’ús de materials reciclats, reciclables o amb certifcat d’explotació sostenible. El 2012, la menció sobre gestió mediambiental es va incloure en cinc expe-dients de licitació.

•• En els centres i locals que es van reformar total-ment, es van instal·lar llums fuorescents d’alt ren-diment amb reactància electrònica, l’efciència energètica dels quals millora en un 20% la fuo-rescència convencional; es van instal·lar equips d’aire condicionat per volum de refrigerant varia-ble, que tenen un millor rendiment a càrregues parcials; detectors de presència als banys, perquè la llum s’encengui i s’apagui automàticament; tancaments exteriors, tant d’obra com de fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen els requisits d’aïllament tèrmic especifcats en el document

Page 94 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »