Page 92 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

92

els nostres grups d’interès

CONSUMS

2011

CONSUMS

2012

UNITATS TOTALS CONSUMIDES

32.948 30.418

UNITATS ECOLÒGIQUES CONSUMIDES

16.651 14.844

CAMPANYA DE MEDI AMBIENT 2012: LES PETITES ACCIONS SÓN MOLT IMPORTANTS

Durant l’any 2012, MC MUTUAL va impulsar una campanya de sensibilització vers el medi ambient, per tal que tots els empleats i empleades de l’entitat prenguessin consciència de la importància de realitzar un consum responsable dels recursos.

En aquest sentit, es va incidir, a través dels diversos ca-nals de comunicació interna, en la reducció del consum d’energia i paper, així com en l’ús de paper reciclat.

En el marc d’aquesta campanya, es va difondre un vídeo en què es mostrava un exemple real d’un ús responsable del paper, efectuat des de les clíniques MC MUTUAL de Barcelona; un altre document audiovisual, en què el responsable del Departament d’Obres i Locals de l’entitat explicava totes les mesures que estava adoptant l’organització per fomentar l’estalvi d’energia; es van publicar articles de sensibilització en la revista interna, i es van enviar correus electrònics amb consells per reduir l’impacte mediambiental al centre de treball, en els desplaçaments i, fns i tot, en el domicili.

GESTIÓ DE MATERIALS

Elsmaterials utilitzats aMCMUTUAL es poden classifcar en cinc grans blocs:

1. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ: compleix les normatives i els reglaments que són aplicables en cada cas, porta el marcatge CE i s’ajusta al que disposa l’article 5.2 del Codi tècnic de l’edifcació (CTE).

MC MUTUAL disposa d’un pla d’inversions que preveu l’actualització progressiva del parc im-mobiliari de l’organització, amb nous materials i instal·lacions, a f que tots els locals compleixin les normatives més recents.

2. MATERIAL D’OFICINA: MC MUTUAL dis-posa d’un catàleg que centralitza tots els ma-terials que es consumeixen en l’organització i que li permet fomentar el consum de materials responsables entre el seu equip humà. El 2012, es va incrementar el percentatge dels mate-rials inclosos en aquest catàleg que eren res-pectuosos amb el medi ambient (un 30,77%).

*Com a productes ecològics MC MUTUAL disposa de productes reciclats, amb poc impacte ambiental, sense productes químics o recarregables, entre altres.

Page 92 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »