Page 91 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

91

els nostres grups d’interès

GARANTIA DE

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MC MUTUAL disposa les mesures i els recurs adequats per garantir el compliment de la Llei orgàn de protecció de dades (LOPD) i una política específ de seguretat de la informació, que és de complime obligat, tant per a l’equip humà de la mútua, com per personal subcontractat i les empreses proveïdores.

Per fer-ho, té dos comitès de seguretat, un estratègic i un altre operatiu, que vetllen, permanentment, pel compliment adequat de la normativa actual en matèria de seguretat. La mútua realitza una tasca dinàmica i de revisió continuada per garantir un model òptim de gestió de la seguretat de la informació, a través d’auditories periòdiques, nous projectes, revisió i publicació de nous procediments i atenció de dubtes i consultes, tant de caràcter jurídic com tècnic i/o organitzatiu.

El 2012 es va dur a terme una auditoria externa de protecció de dades, que es realitza amb caràcter biennal, arran de la qual es va elaborar un pla d’acció

CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

L’any 2006, amb la publicació de la seva primera memòria de sostenibilitat, MC MUTUAL va incloure l’anàlisi en termes d’acompliment ambiental i va incor-porar la gestió responsable en les seves refexions es-tratègiques. Una realitat que va continuar vigent amb el pla estratègic que va regir l’actuació de l’entitat el 2012.

El compromís d’MC MUTUAL amb la conservació del medi ambient es vehicula a través de la utilització de materials adequats en la construcció dels seus locals; el reciclatge correcte dels residus generats; la contractació d’empreses proveïdores homologades, en la gestió dels residus perillosos i no perillosos, i la sensibilització en matèria de responsabilitat ambiental, a través dels di-versos canals de comunicació de l’entitat.

Page 91 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »