Page 87 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

87

els nostres grups d’interès

CONCEPTE EMPLEATS

IMPORT TOTAL

ASSEGURANÇA MÈDICA LLOGUER D’HABITATGE XEC LLAR D’INFANTS BITLLET TRANSPORT FORMACIÓ XEC INFORMÀTICA

699 51 74 253 102 6

597.384 266.168 132.403 108.252 50.644 3.816

TOTAL 1.158.667

RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

MCMUTUAL posa a disposició de tot el seu equip humà un procés de formació contínua que afavoreix el seu desenvolupament professional.

Quan s’incorporen a l’organització, totes les persones segueixen un pla d’acollida i, posteriorment, se’ls dissenya un itinerari formatiu específc, en funció del lloc de treball que exerceixin.

Anualment, es detecten les necessitats formatives de cada col·lectiu, es planifquen les accions que s’han de fer i es valora l’impacte de la formació que es va oferir

en l’exercici anterior. Per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral de les persones, com a norma general, totes les accions de formació es programen en horari laboral. Així mateix, de forma individual, es pot sol·licitar fnançament per cursar una formació externa, sempre que estigui relacionada amb la tasca professional de cada persona. Aquestes accions són escollides pel treballador i MC MUTUAL no incideix en l’horari de la seva realització.

El 2012, es van realitzar 325 accions grupals i individuals, amb 3.816 participants.

La mútua també aposta per la capacitació efectuada amb personal propi. Així, el 2012, el 39,06% de les accions grupals realitzades (25de 64) van ser efectuades per 48 formadors interns. En aquest sentit, cal destacar la tasca realitzada pels formadors administratius interns, que van impartir una formació molt propera i adaptada al lloc de treball del col·lectiu administratiu. Durant 2012 van realitzar 29 accions de formació que van arribar a 675 persones.

Page 87 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »