Page 85 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

85

els nostres grups d’interès

PROGRAMA MC INTEGRA

MC MUTUAL disposa d’un apartat especial en el seu web corporatiu en què es publiquen totes les ofertes de la seva borsa de treball i les difon entre diverses associacions i fundacions que les deriven a serveis especials d’ocupació. El 2012, hi havia 43 persones amb algun tipus de discapacitat entre el seu equip humà, cosa que representa un 2,35% de la plantilla. Així mateix, va tenir una persona en pràctiques procedent de Femarec, una entitat privada que afavoreix la integració social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió.

ELECCIONS SINDICALS

AMCMUTUAL les votacions per elegir els representants sindicals s’efectuen a través d’un sistema electrònic des de l’any 2007, quan l’entitat va ser pionera en l’ús del vot per Internet. Les últimes eleccions sindicals es van celebrar l’any 2011.

CONTRACTACIÓ DE BÉNS I SERVEIS

Per tal de garantir la igualtat de tracte per a totes les organitzacions interessades a proveir-la de productes i serveis, la mútua es compromet a respectar, complint el termini establert i en la forma pertinent, tots els acords pactats; a abonar un preu lògic de mercat pel subministrament rebut; a afavorir l’optimització de la seva cadena de producció, i a realitzar un seguiment conjunt, amb tots els proveïdors, per reconduir possibles desviacions en tots dos sentits.

A MC MUTUAL, la contractació s’ajusta, des de l’any 2008, als principis marcats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a les seves successives modifcacions i actualitzacions, recollides en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Els processos de contractació es regeixen per la llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i transparència en els procediments, i la no-discriminació i igualtat de tracte entre els proveïdors.

Page 85 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »