Page 84 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

84

els nostres grups d’interès

IGUALTAT D’OPORTUN PER A TOTHO

El compromís d’MC MUTUA d’oportunitats per a totes les pers l’any 2006 per l’Institut de la Do depenia del Ministeri de Treball i concedir el distintiu Óptima.

MC MUTUAL també atorga el Pre Flexible, en la categoria de gra menció nacional per la seva fexib

Per garantir aquesta igualtat i i àmbits de l’organització, l’entita mecanismes i procediments pree

PLA D’IGUALTAT

El Pla d’igualtat d’oportunitats d’MC MUTUAL es va instaurar el 2006 i, anualment, s’amplia amb noves accions que fomenten la igualtat de tracte i oportunitats en l’organització, al mateix temps que s’evita qualsevol classe de pràctiques discriminatòries.

En aquest marc, el 2012 es va elaborar un curs en línia a mida sobre gestió de la diversitat, l’objectiu del qual era donar pautes als líders de l’organització per facilitar-los la gestió de la diversitat en els seus equips de treball i garantir-los que, en realitzar entrevistes de selecció i promoció, evitessin les preguntes discriminatòries o que poguessin atemptar contra la intimitat de la per-sona candidata al lloc. Aquest curs va ser realitzat pels líders de l’entitat amb un 89,5% de participació i una mitjana de satisfacció de 3,28 sobre 4.

FLEXIBILITAT I EQUANIMITAT

MC MUTUAL està compromesa també amb l’equanimitat i l’objectivitat en tots els processos de selecció i incorporació de persones a l’entitat. Per fer-ho, se segueixen criteris objectius i es valoren les aptituds personals i capacitats laborals de tots els candidats, s’utilitza un llenguatge no sexista, es fuig dels estereotips i s’informa els proveïdors externs del compromís de l’organització amb la igualtat. Així, l’entitat compleix el sisè principi del Pactemundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació a la feina”.

Page 84 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »