Page 83 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

83

els nostres grups d’interès

GESTIÓ

TRANSPARENT

Amb lamateixapremissade transparència,MCMUTUAL sotmet, de forma biennal, el seu sistema de gestió de la prevenció a una auditoria legal, realitzada per una entitat externa, que el 2011 va ser AUDISAFETY. Com a conclusió de l’auditoria, es va atorgar la consideració d’efcàcia molt alta en la implantació i l’adequació del sistema de gestió de la prevenció a MC MUTUAL.

MCMUTUAL gestiona amb transparència i efciència els recursos públics de la Seguretat Social. Els seus estats comptables són auditats, anualment, per la Intervenció General de la Seguretat Social i, a més, la mútua disposa d’uns mecanismes de control addicional, com ara:

•• una política de qualitat defnida per a tots els procediments de la mútua;

•• centralització de les compres;

•• una política de seguretat informàtica en la gestió de la informació sanitària (consentiments infor-mats, informació a pacients, etc.);

•• gestió de medicaments i productes sanitaris (Co-missió de Farmàcia);

•• servei de prevenció propi;

•• protecció de dades personals (Comitè de Segu-retat);

•• supervisió de tots els procediments de gestió per part del Departament d’Auditoria Interna;

•• Comissió d’Igualtat, i

•• Comitè de Gestió Ètica.

Totes aquestes mesures responen al desè i últim prin-cipi del Pacte mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi extorsió i suborn”.

Page 83 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »