Page 82 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

82

els nostres grups d’interès

COMUNICACIÓ

AMB EL SEU EQUIP HUMÀ

A MC MUTUAL la comunicació és propera, fuida i bidi-reccional. En aquest sentit, per facilitar el diàleg amb el seu equip humà, l’entitat disposa de diverses eines com el bloc de Direcció General o els esmorzars amb Recur-sos Humans, que es van implantar en l’exercici 2012.

El bloc de Direcció General es va consolidar en el seu segon any de funcionament, amb la publicació de 52 entrades. Amb aquesta eina, la Direcció General de l’entitat comparteix, amb totes les persones que for-men l’organització, les seves refexions i opinions sobre temes d’actualitat que els puguin afectar. Al mateix temps, es convida l’equip humà d’MC MUTUAL a ex-pressar la seva opinió sobre els temes que s’hi tracten. El 2012, el bloc de Direcció General va obtenir 43.957 visites i va recollir 118 comentaris.

Amb el mateix objectiu d’afavorir el diàleg entre l’entitat i els seus empleats i empleades, en aquest

relacionals que es puguin presentar en l’organització. Anualment, també s’organitzen unes sessions in-formatives presencials per tot el territori, en què el Director General i el Director General adjunt exposen l’acompliment de la mútua en l’exercici anterior, fan una previsió sobre el futur any i responen totes les qües-tions que se’ls plantegen. MC MUTUAL també difon, entre les persones que formen part de l’organització, les circulars i els butlletins en què es resumeix l’activitat duta a terme per les mútues de Corporació Mútua.

Així mateix, l’entitat efectua enquestes periòdiques al seu equip humà per conèixer la seva satisfacció pel que fa a la formació rebuda, el clima laboral o els riscos psicosocials, i fomenta la seva participació en diverses àrees de l’organització.

El 2012 es va convocar el segon certamen per escollir les fotografes que il·lustraran la portada de la revista

Page 82 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »