Page 81 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

81

els nostres grups d’interès

Els canals més utilitzats per transmetre aquesta in-formació són el butlletí normatiu, els enviaments per correu electrònic i el web corporatiu www. mc-mutual.com:

•• Butlletí normatiu: el 2012 MC MUTUAL va ampliar els continguts d’aquest butlletí, que va remetre diàriament a més de 6.600 subscriptors. A més de la informació legislativa publicada en el BOE, s’hi van afegir notícies del sector, informació sobre les novetats generades per MC MUTUAL, enllaços d’interès i comentaris jurídics.

•• MC MUTUAL també va enviar e-mailings, seg-mentats segons el públic objectiu i va monitorar els enviaments per tal de conèixer quines infor-macions van interessar més a cada col·lectiu, amb l’objectiu de conèixer millor els seus interessos. El 2012, la comunicació més seguida va ser la re-ferent al pagament de despeses d’administració, seguida del calendari laboral, les comunicacions sobre la moratòria i el càlcul de pensions. Per a l’enviament dels e-mailings, MC MUTUAL dispo-sa d’una base de dades amb més de 8.600 usua-ris tipus col·laborador, més de 3.000 usuaris tipus empresa i més de 820 tipus grup d’empresa.

•• La pàgina web d’MC MUTUAL té una zona pú-blica i una zona privada, accessible mitjançant una clau d’accés, que allotja funcionalitats més avançades. Diàriament, la pàginaweb de l’entitat rep més de 1.000 visites. Una xifra que es va incre-mentar un 5,5% el 2012. Durant aquest exercici, també es va crear un nou apartat sobre gestió de l’absentisme; es va posar en marxa una nova funcionalitat sobre anàlisi de l’absentisme per contingències professionals, que permet obtenir una visió, àmplia i a mida, de com es comporta l’absentisme per accident de treball i malaltia professional en l’empresa, i es van activar els avi-

sos via correu electrònic per a empreses mutua-listes, en cas d’obertura d’expedient i altes dels treballadors, per contingències professionals. El web d’MC MUTUAL també gestiona dues bús-ties, a través de les quals es poden comunicar els usuaris de la pàgina web amb l’entitat: una de la zona privada del web, que va recollir 3.380 con-sultes el 2012, i una altra, allotjada a la zona pú-blica, que va recollir 541 sol·licituds d’informació en aquest exercici.

MC MUTUAL manté també informats els seus mutualistes i col·laboradors mitjançant l’organització de jornades i seminaris, als quals convida a assistir tots els seus grups d’interès. El 2012, es van organitzar jornades amb temàtiques com:

•• La redacció fnal de la Reforma laboral 2012

•• Els nous reptes de la salut laboral

•• Curs bàsic de Seguretat Social

•• Experiències en la gestió de la violència laboral

•• Prestació per cessament d’activitat dels treballa-dors autònoms

•• Novetats legislatives dels empleats de la llar

•• La incapacitat temporal

•• L’accident de treball i la malaltia professional

Page 81 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »