Page 78 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

78

els nostres grups d’interès

0

100

200

300

400

500

Queixes Reclamacions Suggeriments Agraïments

191

250

344

480

33 34 4 3

2011

2012

QUEIXES, RECLAMACIONS, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS REBUTS

PROGRAMA DE SEGURETAT DEL PACIENT A MC MUTUAL

En línia amb altres institucions sanitàries, preocupades per l’excel·lència clínica i la qualitat assistencial, el 2012 MC MUTUAL va posar en marxa un programa de seguretat del pacient, dissenyat per assegurar una assistència de qualitat i exempta de riscos, que minimitzés els efectes adversos derivats de l’atenció sanitària.

En aquest sentit, es va crear un pla d’acció bianual (2012-2013), proposat per dos grups de treball mul-tidisciplinari, d’assistència ambulatòria i hospitalària, i impulsat pel Comitè de Seguiment de Seguretat del Pacient. En el marc d’aquest projecte, es va establir un pla de comunicació i sensibilització per a tots els mem-bres de l’organització que, el 2012, va culminar amb la realització de formació específca per a tot el personal sanitari.

Així mateix, es va establir un canal de comunicació es-pecífc, en què es van tractar els aspectes relacionats amb la seguretat del pacient; es va crear un mapa dels riscos presents en l’àrea ambulatòria i hospitalària; les clíniques MCMUTUAL Copèrnic i Londres van participar en l’estudi de prevalença de les Infeccions nosocomi-als a Espanya (EPINE), i es van adscriure als programes de prevenció d’incidents en la cirurgia, identifcació inequívoca del pacient, prescripció segura de medica-ments, i prevenció de caigudes i higiene de mans, que promociona el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI DE TELETRADUCCIÓ

El mes d’abril de 2012, es va posar en marxa una nova eina, impulsada per facilitar la comunicació amb tots els mutualistes que no entenen

Page 78 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »