Page 74 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

74

els nostres grups d’interès

PRINCIPALS

COMPROMISOS ASSUMITS

IMPULSAR LA BONA MARXA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

MC MUTUAL exerceix les funcions que té en-comanades afavorint sempre l’efciència del sistema i garantint una gestió responsable dels recursos.

En totes les seves actuacions segueix els principis inclosos en el Codi de bones pràctiques del sector, subscrit per totes les mútues d’accidents de treball i malalties professionals d’Espanya l’any 2006. Amb el mateix objectiu d’afavorir l’avenç del seu sector d’activitat, i el del sistemadeprotecció social espanyol, MC MUTUAL participa en Corporació Mútua i forma part d’associacions comAMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals) o l’OISS (Organització Iberoamericana de Seguretat Social).

CONTRIBUIR AL

DESENVOLUPAMENT DE LA RSE

MC MUTUAL fa pública també la seva aposta per la gestió sostenible de l’organització i informa sobre la seva actuació responsable a tots els col·lectius amb què interactua, per tal de transmetre’ls el seu compromís amb la responsabilitat social.

Així, l’entitat facilita un exemplar d’aquestamemòria, en format digital, a tots els assistents a la Junta General, la publica en la pàgina web corporativa i convida tots els grups d’interès a consultar-la.

Amb el mateix objectiu, remet un qüestionari a les seves empreses proveïdores, en què avalua el seu compromís en els àmbits de qualitat, pel que fa al medi ambient, seguretat i foment d’unes pràctiques de lloc de treball just i coherent amb els drets humans.

I, en els concursos públics, inclou una clàusula a través

Page 74 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »