Page 73 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

73

els nostres grups d’interès

Els principals grups d’interès d’MC MUTUAL són: la seva població protegida, les empreses associades i els treballadors autònoms adherits, els col·laboradors, el seu equip humà, les administracions públiques, el conjunt de la societat, els seus propis òrgans de govern i participació, les empreses que li proveeixen de béns i serveis, el sector de mútues d’accidents de treball i malalties professionals i les organitzacions sindicals.

APOSTA

PER L’ÈTICA

MC MUTUAL analitza sistemàticament la seva satisfacció davant el servei rebut i té en compte les seves opinions i el seus suggeriments de millora per adaptar, al màxim, la seva actuació a les necessitats concretes de cadascun d’aquests col·lectius.

Tota l’actuació duta a terme per MC MUTUAL està basada en la responsabilitat social i en l’aplicació dels principis defnits en el Codi ètic de l’entitat, elaborat l’any 2010.

La mútua també té un Comitè Ètic al qual eleva tots els dilemes que es plantegen en l’organització. Entre les actuacions dutes a terme per aquest comitè durant l’exercici 2012, cal destacar l’elaboració del document Para una cultura de la responsabilidad, en què es recullen una sèrie d’aspectes aplicables a qualsevol lloc de treball, com la importància de la puntualitat, el rigor aplicat a la mateixa activitat laboral, la dedicació del temps laboral a l’activitat encomanada, o respectar valors com l’honestedat, la transparència, la fortalesa i l’autodomini, entre altres. Aquest document és un clar exemple d’una sèrie de conductes que també són una qüestió d’ètica.

Page 73 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »