Page 71 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

71

el nostre acompliment el 2012

—— Una altra mesura que va afavorir la reducció de la despesa va ser l’establiment d’una central de contractació, que va realitzar 19 expedients i va propiciar un estalvi estimat, en aquest exercici, d’1,6 milions d’euros (4,4 milions acumulats des de 2008).

•• Millorar la qualitat dels serveis prestats als treballadors protegits, a les empreses associades i als autònoms adherits a cadascuna de les mútues partícips, oferint-los una extensa xarxa de centres.

—— El 2012, la xarxa assistencial de Corporació Mútua sumava 334 centres ,

repartits per tot el territori espanyol. Els treballadors de qualsevol de les vuit entitats podien accedir-hi, en fun-ció de la seva proximitat o necessitats concretes.

—— Corporació Mútua també disposava d’un cen-tre propi a Mijas-Fuengirola, que prestava els serveis d’urgències mèdiques, assistència sanitària ambulatòria de contingències pro-fessionals, rehabilitació, radiologia i control de la incapacitat temporal per contingències comunes.

•• Oferir un marc estable, segur i sòlid per a l’exercici d’activitats comunes, amb un cost mí-nim.

—— Corporació Mútua facilita la transferència de coneixement i la suma d’esforços entre els prop de 6.000 professionals de les mútues que la conformen.

—— Entre els projectes compartits en aquest sentit, cal destacar:

-- Procediments unifcats en la gestió de les contingències professionals i les contingències comunes.

-- Protocols mèdics compartits.

-- Millora de la gestió de l’absentisme per incapacitat temporal.

-- Millora de la gestió dels sistemes in-formàtics, constituint una xarxa de comunicacions privada i segura entre les mútues i els centres de Corpora-ció Mútua. Aquesta xarxa suporta l’ús d’aplicacions compartides, la trans-ferència de ftxers i un sistema de vi-deoconferència.

•• Afavorir la transparència i les bones pràctiques, a través d’un model de gestió de qualitat (EFQM) .

•• Impulsar l’R+D+I, mitjançant la seva participació enel Centred’InvestigacióenSalut Laboral (CISAL) i en el projecte CIDET (Centre d’Excel·lència en Investigació i Desenvolupament en Tecnologia Aplicada a la Medicina del Treball).

Page 71 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »