Page 69 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

69

el nostre acompliment el 2012

444.471 empreses associades

3.062.994 treballadors protegits en Contingències Professionals

ACTIVITAT DE CORPORACIÓ MUTUA EL 2012

Corporació Mútua és una resposta sectorial, que afavoreix economies d’escala a través de la posada en comú de mitjans i recursos, per fer més efcients les mútues partícips i millorar el servei que ofereixen a la seva població protegida i a les seves empreses associades.

PRINCIPALS MAGNITUDS DE L’EXERCICI:

L’activitat duta a terme per Corporació Mútua el 2012 es va caracteritzar per:

•• Assegurar l’efciència en la gestió de les vuit mútues que la conformen, mitjançant la posada en comú de mitjans i l’aplicació d’economies d’escala.

—— La racionalització de mitjans i serveis va permetre optimitzar encara millor els recursos de les mútues partícips en la Corporació i generar un estalvi net de 20,3 milions d’euros. Des de l’any 2008, l’estalvi generat per Corporació Mútua suma 76 milions.

—— Entre les mesures disposades per afavorir

Page 69 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »